Hỗn hợp A gồm 3 peptit X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm 3 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm 3 peptit X, Y, Z (MX < MY < MZ) có tỉ lệ mol tương ứng là 15 : 7 : 2 được cấu tạo từ gly, ala và val và mX = 51,819%mA. Thủy phân m gam hỗn hợp A trong 400ml NaOH 1,66M vừa đủ thu được dung dịch X chứa 3 muối, trong đó có 0,128 mol muối của alanin. Mặt khác nếu đốt cháy hết m gam A trong không khí (vừa đủ) thu được CO2 và H2O có tổng khối lƣợng là (2m + 3,192) gam và 7,364 mol khí N2. Nếu cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thì khối lượng muối có phân tử khối nhỏ nhất thu được là A. 5,352 gam B. 1,784 gam C. 3,568 gam D. 7,316 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,664 Quy đổi A thành C2H3ON (0,664), CH2 (a) và H2O (b) mCO2 + mH2O = 44(0,664.2 + a) + 18(0,664.1,5 + a + b) = 2(0,664.57 + 14a + 18b) + 3,192 nN2 không khí = 7,364 – 0,664/2 = 7,032 —> nO2 = 2,25.0,664 + 1,5a = 7,032/4 —> a = 0,176 và b = 0,192 —> mA = 43,768 —> nX = 0,12; nY = 0,056 và nZ = 0,016 nAla = 0,128 nCH2 = nAla + 3nVal —> nVal = 0,016 Bảo toàn N —> nGly = 0,52 Dễ thấy nVal = nZ < nY < nX nên Z chứa 1 mắt xích Val, còn lại X, Y không có Val. mX = 51,819%mA = 22,68 —> MX = 189: (Gly)3 Đặt y, z là số N của Y và Z nN = 0,12.3 + 0,056y + 0,016z = 0,664 —> 7y + 2z = 38 —> y = 4 và z = 5 là nghiệm phù hợp. Y là (Ala)u(Gly)4-u Z là (Ala)v(Val)(Gly)4-v nAla = 0,056u + 0,016v = 0,128 —> 7u + 2v = 16 —> u = 2 và v = 1 là nghiệm duy nhất. Vậy Y là (Ala)2(Gly)2 và Z là (Ala)(Val)(Gly)3 Z + HCl —> Muối nhỏ nhất là GlyHCl (0,016.3 mol) —> mGlyHCl = 5,352

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP