Cho các phát biểu sau: 1 Axit gluconic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Axit gluconic được tạo thành từ phản ứng oxi hóa glucozơ bằng nước brom. (2) Trùng ngưng caprolactam tạo ra capron. (3) Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất tơ xenlulozơ axetat. (4) Fructozơ là chất kết tinh, không tan trong nước. (5) Mantozơ và saccarozơ là đồng phân của nhau. (6) Amilozơ cũng có công thức dạng [C6H7O2(OH)3]n tương tự xenlulozơ. (7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở nên 1 mol glucozơ tạo được tối đa 2 mol Ag khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. (8) Xenlulozơ tan trong nước Svayde tạo polime dùng để sản xuất tơ visco. (9) Liên kết β-glicozit dễ bị thủy phân trong dung dịch axit hơn liên kết α-glicozit. (10) Mỗi mắt xích glucozơ trong xenlulozơ đều chứa 1 liên kết pi. Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 phuongcoi6ax trả lời 25.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng: C6H12O6 + Br2 + H2O —> C6H12O7 + HBr (2) Sai, trùng hợp caprolactam thu được tơ capron. (3) Đúng (4) Sai, tan tốt trong nước. (5) Đúng (6) Đúng (7) Sai, chủ yếu dạng mạch vòng. (8) Sai (9) Không xác định (10) Sai, không chứa liên kết pi nào.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP