Cho các phát biểu sau: 1 Metyl amin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Metyl amin, etyl amin, đimetyl amin, trimetyl amin là chất khí, mùi khai. (2) Khử hoàn toàn glucozơ hoặc fructozơ bằng H2(Ni, t°C) thu được sobitol. (3) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo màu tím. (4) Tơ nilon-6, tơ nilon-6,6 thuộc loại poliamit. (5) Dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh. (6) Chất béo lỏng tác dụng với H2 (xt, tOC) thu được chất béo rắn. (7) Cacbohiđrat tham gia phản ứng tráng bạc đều làm mất màu dung dịch nước brom. (8) Amilozơ mạch có nhánh, amilopectin mạch không nhánh. Số phát biểu đúng là A. 7. B. 5. C. 6. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng (2) Đúng (3) Sai, đipeptit không có phản ứng này. (4) Đúng (5) Sai, anilin có tính bazơ nhưng rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím. (6) Đúng (7) Sai, fructozơ tham gia tráng bạc nhưng không mất màu Br2. (8) Sai, amilozơ không nhánh, amilopectin có nhánh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP