Cho cây có kiểu gen Ab aB x...

Quy Luật Di Truyền Cho cây có kiểu gen Ab/aB x DE/de tự thụ phấn đời ...

0
Quy Luật Di Truyền

Cho cây có kiểu gen Ab/aB x DE/de tự thụ phấn đời con thu được nhiều loại kiểu hình trong đó kiểu hình có 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 31,86%. Nếu khoảng cách tương đối giữa A và b là 40cM, thì khoảng cách tương đối giữa D và E là

A. 10cM B. 30cM C. 40cM D. 20cM

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì f = 40% => giao tử ab = 40 : 2 = 20% tỉ lệ ab//ab = 4%

kiểu hình a-b có tỉ lệ 54%. đặt tỉ lệ giao tử dc = x ta có tỉ lệ kiểu hình d-e- = 50% + x

theo đề bài a-b-d-e =31,86% =54%.(50% + x2)

tỉ lệ d-e- = 31,86%/54% = 59% => 50% + x2 = 59% => %dc =30%

tần số hoán vị gen giữa d/d là (100-30.2)% = 40%

khoảng cách tương đối giữa d và c là 40cm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP