Cho dãy các chất sau: fructozơ vinylfomat metylacrylat...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho dãy các chất sau: fructozơ, vinylfomat, met...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho dãy các chất sau: fructozơ, vinylfomat, metylacrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, glyxin và etanol. Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Có 3 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
  • B. Có 3 chất làm mất màu nước brom.
  • C. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.
  • D. Có 4 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

C sai. Vì có 2 chất thủy phân trong môi trường kiềm là vinylfomat, metylacrylat

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP