Cho hỗn hợp gồm Mg và Fe có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm Mg v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm Mg và Fe có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2 vào dung dịch FeCl3 0,2M và CuCl2 0,3M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa hai muối và 15,52 gam rắn Y. Cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy thoát ra 3,136 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là. A. 74,28 gam B. 77,52 gam C. 78,60 gam D. 75,36 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất rắn Y chứa nFe = nH2 = 0,14 —> nCu = 0,12 —> nCuCl2 = 0,12 —> nFeCl3 = 0,08 Đặt nMg = 3a và nFe = 2a Dung dịch X chứa 2 muối gồm các ion Mg2+ (3a), Cl- (0,48) —> nFe2+ = 0,24 – 3a Bảo toàn Fe —> 2a + 0,08 = (0,24 – 3a) + 0,14 —> a = 0,06 Vậy X chứa Mg2+ (0,18), Fe2+ (0,06) và Cl- (0,48) —> nAgCl = 0,48 và nAg = 0,06 —> m↓ = 75,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP