Cho hỗn hợp kim loại X gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp kim loại...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp kim loại X gồm Na và Ba với số mol bằng nhau tác dụng với 20ml dung dịch rượu etylic (d = 0,992 g/ml). Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất Y và 11,648 lít khí H2 thoát ra. Cho H2O dư vào Y được dung dịch Z và 1,792 lít khí H2 thoát ra. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 vào dung dịch Z thu được 78,8 gam kết tủa. a, Tính độ rượu của dung dịch rượu etylic đã dùng b, Tính khối lượng hỗn hợp chất Y c, Tìm các giá trị của V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mdd rượu = 20.0,992 = 19,84 gam nC2H5OH = u và nH2O = v —> 46u + 18v = 19,84 Y + H2O —> H2 nên kim loại dư, C2H5OH và H2O ban đầu hết. nH2 = u/2 + v/2 = 0,52 —> u = 0,04 và v = 1 —> V C2H5OH = 46u/0,8 = 2,3 ml —> Độ rượu = 2,3/20 = 11,5° nNa = nBa = x Bảo toàn electron: x + 2x = 2(0,52 + 0,08) —> x = 0,4 mY = mNa + mBa + 20 – mH2 = 82,96 Dung dịch Z gồm Na+ (0,4), Ba2+ (0,4), OH- (1,2) và C2H5OH. nBaCO3 = 0,4 + Nếu không có HCO3- —> nCO2 = nBaCO3 = 0,4 —> V = 8,96 lít + Nếu có HCO3- —> nHCO3- = nNa+ = 0,4 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,8 —> V = 17,92 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP