Hỗn hợp E gồm một anken X este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm một anken X, este đơn chức Y và este hai chức Z (Y, Z đều mạch hở, este không có nhóm chức nào khác, nX < nY). Đốt cháy hoàn toàn m gam E thu được 185,8 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Mặt khác m gam E tác dụng với 1,4 lít NaOH 1M (lấy gấp đôi lượng cần thiết), cô cạn dung dịch sau phản ứng được ancol duy nhất G và chất rắn T. Trộn T với CaO rồi nung đến phản ứng hoàn toàn thu được 11,2 lít khí X (đktc). Dẫn G qua bình Na dư thấy khối lượng bình tăng 21,7 gam. Phần trăm theo khối lượng của Z trong E gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 48. B. 43. C. 44 D. 45.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 1,4 —> nG = 0,7 m tăng = mG – mH2 —> mG = 22,4 —> MG = 32: CH3OH Do vôi tôi xút muối thu được anken nên các gốc axit đều có 1 nối đôi: X = xCH2 Y = xCH2 + HCOOCH3 – H2 Z = xCH2 + (COOCH3)2 – H2 Quy đổi E thành: HCOOCH3 (a mol) (COOCH3)2 (b mol) CH2 (c mol) H2 (- a – b mol) nCH3OH = a + 2b = 0,7 nX(sp vôi tôi xút) = a + b = 0,5 —> a = 0,3 và b = 0,2 mCO2 + mH2O = 44(2a + 4b + c) + 18(2a + 3b + c – a – b) = 185,8 —> c = 1,8 nCH2 = nX.x + ax + bx = 1,8 —> nX.x + 0,5x = 1,8 Do nX < nY = 0,3 và x ≥ 2 nên x = 3, nX = 0,1 là nghiệm duy nhất. Vậy E gồm: X là CH3-CH=CH2: 0,1 Y là C3H5-COO-CH3: 0,3 Z là C3H4(COOCH3)2: 0,2 —> %Z = 48,02%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP