Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chỉ chứa 45,8 gam hỗn hợp 2 muối và 11 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối sinh ra cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc) tạo ra Na2CO3 và hỗn hợp khí và hơi T. Dẫn T qua bình đựng nước vôi trong dư thấy có 125 gam kết tủa xuất hiện đồng thời khối lượng dung dịch giảm 52,9 gam. Thành phần phần trăm của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là A. 36,96. B. 40,76. C. 35,23. D. 38,86.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 1,25 mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -52,9 —> nH2O = 0,95 nO2 = 1,65 Bảo toàn khối lượng —> nNa2CO3 = 0,25 —> nNaOH = 0,5 Bảo toàn O —> nO(muối) = 0,9 nNa(muối) = 0,5 > nO(muối)/2 —> Muối gồm ACOONa (a mol) và BONa (b mol). nNa = a + b = 0,5 nO = 2a + b = 0,9 —> a = 0,4 và b = 0,1 m muối = 0,4(A + 67) + 0,1(B + 39) = 45,8 —> 4A + B = 151 Do B ≥ 77 —> A = 15 và B = 91 là nghiệm duy nhất Muối gồm CH3COONa (0,4) và CH3-C6H4-ONa (0,1) nAncol = nNaOH – 2b = 0,3 —> M ancol = 110/3 —> Ancol gồm CH3OH (0,2) và C2H5OH (0,1) X gồm: CH3COO-C6H4-CH3 (0,1) CH3COO-CH3 (0,2) CH3COO-C2H5 (0,1) —> %CH3COO-C6H4-CH3 = 38,86%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP