Đun m gam saccarozơ với dung dịch H2SO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun m gam saccarozơ ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun m gam saccarozơ với dung dịch H2SO4 để phản ứng thuỷ phân xảy ra được dung dịch X. Đem X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 21,6 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thuỷ phân saccarozơ là 75%. Giá trị m là A. 12,825. B. 22,800. C. 34,200. D. 25,650.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Saccarozơ + H2O —> Glucozơ + Fructozơ x………………………………x……………x —> nAg = 2x + 2x = 0,2 —> x = 0,05 —> m = 0,05.342/75% = 22,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP