Hấp thụ hoàn toàn 3 92 lít CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn 3,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn 3,92 lít CO2 (dktc) bằng 250 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,5M và KOH aM thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch X thì thấy có 1,12 lít khí (dktc) thoát ra. Giá trị của a là A. 1,2 B. 0,4 C. 1,4 D. 1,5

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nCO2 = 0,175; nNa2CO3 = 0,125, nKOH = 0,25a Sau khi thêm vào nHCl = 0,1 thì thoát ra nCO2 = 0,05 và thu được dung dịch chứa Na+ (0,25), K+ (0,25a), Cl- (0,1), bảo toàn C —> nHCO3- = 0,25 Bảo toàn điện tích: 0,25 + 0,25a = 0,1 + 0,25 —> a = 0,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Có thể bảo toàn Oxi thay bảo toàn điện tích ko

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP