Vẽ các công thức cấu tạo của C5H13N...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Vẽ các công thức cấu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Vẽ các công thức cấu tạo của C5H13N. C5H13N có bao nhiêu đồng phân?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Amin bậc 1 (10 cấu tạo): CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-CH3 CH3-CH2-CH(NH2)-CH2-CH3 (CH3)2CH-CH2-CH2-NH2 (CH3)2CH-CH(NH2)-CH3 (CH3)2C(NH2)-CH2-CH2 CH2(NH2)CH(CH3)-CH2-CH2 (CH3)3C-CH2-NH2 Amin bậc 2 (6 cấu tạo): CH3-NH-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-NH-CH2-CH(CH3)2 CH3-NH-C(CH3)3 CH3-NH-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-CH2-NH-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-NH-CH(CH3)2 Amin bâc 3 (3 cấu tạo): (CH3)2N-CH2-CH2-CH3 (CH3)2N-CH(CH3)2 (CH3-CH2)2N-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP