Cho dãy các chất: HCOOH CH4 C2H2 C2H4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất: HC...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất: HCOOH, CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là A. 5. B. 8. C. 7. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 7 chất tác dụng với Br2: HCOOH + Br2 —> CO2 + 2HBr C2H2 + 2Br2 —> C2H2Br4 C2H4 + Br2 —> C2H4Br2 CH2=CH-COOH + Br2 —> CH2Br-CHBr-COOH C6H5-NH2 + 3Br2 —> C6H2Br3-NH2 + 3HBr C6H5-OH + 3Br2 —> C6H2Br3-OH + 3HBr CH3CHO + Br2 + H2O —> CH3COOH + 2HBr

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP