Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,07 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T đều mạch hở cần dùng 15,288 lít khí O2. Nếu cho m gam hỗn hợp M tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận thu được rắn E gồm hỗn hợp muối của glyxin và alanin. Đốt cháy E trong bình chứa 3,5 mol không khí. Toàn bộ khí sau phản ứng cháy sau khi được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 75,656 lít hỗn hợp khí. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Trong không khí O2 chiếm 20% thể tích, còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là A. 13,90 B. 11,40 C. 12,60 D. 15,20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi M thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (0,07) nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,6825 Không khí gồm O2 (0,7) và N2 (2,8) Đốt E cũng như đốt M nên: nO2 dư = 0,7 – 0,6825 = 0,0175 nCO2 = nC – nK2CO3 = 2a + b – 0,5a = 1,5a + b nN2 = 0,5a + 2,8 —> 0,0175 + 1,5a + b + 0,5a + 2,8 = 3,3775 —> a = 0,21 và b = 0,14 —> m = 15,19

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP