Đốt cháy hoàn toàn 4 165 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 4,165 gam hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit glutamic, glyxin và alanin thu được 2,8 lít khí CO2 (đktc) và 2,295 gam H2O. Mặt khác, 4,165 gam X tác dụng vừa đủ với 70 ml dung dịch HCl 0,5 M. Nếu cho 8,33 gam hỗn hợp X tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 10,97 B. 12,17 C. 10,01 D. 13,25

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nN = nHCl = 0,035 nC = nCO2 = 0,125 nH = 2nH2O = 0,255 —> nO = (mX – mC – mH – mN)/16 = 0,12 Tỉ lệ: 4,165 gam X chứa 0,12 mol O —> 8,33 gam X chứa 0,24 mol O —> nH2O = nNaOH phản ứng = nO/2 = 0,12 Bảo toàn khối lượng: m rắn = mX + mNaOH – mH2O = 12,17

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP