Thủy phân 0 1 mol saccarozơ một thời...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân 0,1 mol sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân 0,1 mol saccarozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân là 80%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thì số gam Ag thu được là A. 16,96 B. 34,56 C. 43,20 D. 38,88

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGlucozơ = nFructozơ = 0,1.80% = 0,08 —> nAg = 0,08.2 + 0,08.2 = 0,32 —> mAg = 34,56

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP