X là hợp chât hữu cơ đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hợp chât hữu cơ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hợp chât hữu cơ đơn chức, phân tử chỉ chứa C, H, O. Cho 1 lượng chất X tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch KOH 2,4M rồi cô cạn thu được 105 gam hỗn hợp chất rắn khan Y và m gam ancol Z. Oxi hóa hoàn toàn m gam ancol Z bằng oxi có xúc tác thu được hỗn hợp T. Chia T thành 3 phần bằng nhau: – Phần 1 tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu đc 21,6g Ag. – Phần 2 tác dụng với NaHCO3 dư thu đc 2,24l khí. – Phần 3 tác dụng với Na vừa đủ thu 4,48l khí (dktc) và 25,8 gam chất rắn khan CTPT của X là (Biết Z đun nóng với H2SO4 đặc nóng 170 độ C tạo olefin) A. C4H8O2 B. C5H10O2 C. C6H12O2 D. C3H6O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z là RCH2OH (3a mol) RCH2OH + O —> RCHO + H2O RCH2OH + 2O —> RCOOH + H2O RCH2OH tách H2O tạo anken nên RCOOH không tráng gương. Phần 1: nAg = 0,2 —> nRCHO = 0,1 Phần 2: nCO2 = 0,1 —> nRCOOH = 0,1 Vậy mỗi phần chứa RCHO (0,1), RCOOH (0,1), RCH2OH dư (a – 0,2) và H2O (0,2) Phần 3: nH2 = 0,1/2 + (a – 0,2)/2 + 0,2/2 = 0,2 —> a = 0,3 Chất rắn gồm RCOONa (0,1); RCH2ONa (0,1), NaOH (0,2) m rắn = 25,8 gam —> R = 29 Vậy Z là C3H7OH (0,9 mol) X có dạng XCOOC3H7 —> Y chứa XCOOK (0,9) và KOH dư (0,3) mY = 105 —> X = 15 —> CH3COOC3H7 —> C5H10O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP