Cho m gam K2CrO4 vào bình đựng 200...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam K2CrO4 vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam K2CrO4 vào bình đựng 200 ml dung dịch HCl 1,2M, khuấy đều. Đun nóng bình thu được 0,672 lít Cl2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các muối Cr+6 chỉ oxi hóa được Cl- trong môi trường axit và đun nóng. Giá trị lớn nhất của m là A. 19,40 B. 9,70 C. 7,76 D. 3,88

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,24 và nCl2 = 0,03 2CrO42- + 2H+ —> Cr2O72- + H2O 2x……………2x……………x 2CrO42- + 16H+ + 6Cl- —> 2Cr3+ + 3Cl2 + 8H2O 0,02………..0,16……………………………0,03 —> nH+ = 2x + 0,16 = 0,24 —> x = 0,04 nK2CrO4 = 2x + 0,02 = 0,1 —> mK2CrO4 = 19,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP