Chia 4 4 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 4,4 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 4,4 gam hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 2,576 lít khí CO2 (đktc) và 1,62 gam nước. Phần 2 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 11,88 gam Ag. Phần trăm về khối lượng của anđehit có phân tử khối lớn hơn trong hỗn hợp X là A. 39,8% B. 62,5% C. 79,5% D. 31,3%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mỗi phần nặng 2,2 gam. Phần 1 —> nCO2 = 0,115 và nH2O = 0,09 —> nC = 0,115 và nH = 0,18 —> nX = nO = (mX – mC – mH)/16 = 0,04 nAg = 0,11 > 2nX —> X gồm HCHO (0,015) và CxHyO (0,025) —> %HCHO = 20,5% —> %CxHyO = 79,5% Nếu muốn xác định anđehit còn lại: nC = 0,015 + 0,025x = 0,115 —> x = 4 nH = 0,015.2 + 0,025y = 0,18 —> y = 6 —> C4H6O hay C3H5-CHO.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP