Hoà tan hoàn toàn 13 29 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 13...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 13,29 gam hỗn X gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 vào nước thu được dung dịch Y. Cho 3,78 gam bột sắt vào dung dịch Y thu được chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch FeCl3 dư thì thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 2,76 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm về khối lượng của AgNO3 trong hỗn hợp X là A. 62,34 % B. 57,56% C. 37,66% D. 53,06%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu Z chỉ có Cu và Ag —> nCu = 2,76/64 = 0,043125 Bảo toàn electron —> 2nFe = 2nCu + nAg —> nAg = 0,04875 —> X chứa nCu(NO3)2 ≥ 0,043125 và nAgNO3 = 0,04875 —> mX ≥ 16,395: Vô lý Vậy Z chứa Fe, Cu, Ag. Trong X đặt a, b là số mol Cu(NO3)2 và AgNO3 —> mX = 188a + 170b = 13,29 (1) mFe dư = 3,78 – 56(a + 0,5b) —> m tăng = 3,78 – 56(a + 0,5b) + 64a = 2,76 (2) (1)(2) —> a = 0,03 và b = 0,045 —> %AgNO3 = 57,56%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP