Cho các phát biểu sau: a Khi cần...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Khi cần một lượng nhỏ metan, người ta cho canxi cacbua tác dụng với nước. (b) Anken C4H8 có 3 đồng phân. (c) Trong các ankin, chỉ có duy nhất C2H2 cộng nước (xúc tác HgSO4/H2SO4) tạo anđehit. (d) Hợp chất C10H16 có thể chứa vòng benzen. Số phát biểu đúng là A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, CaC2 + H2O tạo C2H2. Phải dùng Al4C3 mới đúng. (b) Sai, có 4 đồng phân. CH2=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH3 (cis và trans) CH2=C(CH3)2 (c) Đúng, các ankin khác cộng H2O tạo xeton. (d) Sai, C10H16 có k = 3, không thể có vòng benzen (k ≥ 4)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP