Có các phát biểu sau đây: 1 Amilozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các phát biểu sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các phát biểu sau đây: (1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (2) Mantozơ bị khử hóa bởi dd AgNO3 trong NH3. (3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. (4) Saccarozơ làm mất màu nước brom. (5) Fructozơ có phản ứng tráng bạc. (6) Glucozơ tác dụng được với dung dịch thuốc tím. (7) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ ở dạng mạch hở. Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Sai, amilozơ mạch không phân nhánh. (2) Sai, mantozơ bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3 (3) Sai, xenlulozơ có mạch không phân nhánh. (4) Sai (5) Đúng (6) Đúng (7) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP