Một peptit X mạch hở được tạo từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một peptit X (mạch h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một peptit X (mạch hở, được tạo từ các aminoaxit trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) có khối lượng phân tử là 307 (u) và nito chiếm 13,7% khối lượng. Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được hai peptit Y, Z. Biết 0,960 gam Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H2SO4 0,060M (đun nóng), còn 1,416 gam chất Z tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,120M (đun nóng). Kết luận nào sau đây sai? A. Y và Z là các đipeptit. B. Thủy phân hoàn toàn 1 mol X thu được 2 mol alanin. C. Công thức phân tử của aminoaxit có phân tử khối lớn hơn là C9H11O2N. D. Peptit X được tạo bởi 3 gốc alpha-aminoaxit khác nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số N = 307.13,7%/14 = 3 —> X là tripeptit tạo bởi các amino axit A1, A2, A3 (Có thể trùng nhau). —> A1 + A2 + A3 – 18.2 = 307 (1) Thủy phân không hoàn toàn X —> Đipeptit Y, Z nY = nH2SO4 = 0,006 —> MY = A1 + A2 – 18 = 160 (2) nZ = nNaOH/2 = 0,006 —> MZ = A2 + A3 – 18 = 236 (3) (1)(2)(3) —> A1 = 89 (Ala); A2 = 89 (Ala); A3 = 165 (Phe) —> D sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP