Có 4 chất X Y Z T Biết:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 4 chất X, Y, Z, T...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 4 chất X, Y, Z, T. Biết: – Y, Z tác dụng với Na tạo khí; – X, T tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng tạo kết tủa. – Nhiệt độ sôi của 4 chất giảm dần theo thứ tự Z > Y > T > X. X, Y, Z, T lần lượt là A. propin, propan-1-ol, axit propanoic, propanal. B. propanal, axit propanoic, propan-1-ol, propin. C. propanal, propan-1-ol, axit propanoic, propin. D. propin, axit propanoic, propan-1-ol, propanal.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
– Y, Z tác dụng với Na tạo khí —> Y, Z ít nhất có chức -OH hoặc -COOH – X, T tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng tạo kết tủa —> X, T ít nhất có chức -CHO hoặc nhóm CH≡C- – Các chất cùng C thì nhiệt độ sôi giảm dần: Axit > Ancol > Anđehit > Ankin —> Chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP