Nhỏ từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa a mol Na2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Lượng kết tủa tạo ra được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của a là A. 0,03. B. 0,06. C. 0,08. D. 0,30.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn S —> nBaSO4 = a + 3b = 0,3 Để hòa tan hết Al3+ cần: nOH- = 4.2b = 0,32.2 —> a = 0,06 và b = 0,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP