Nung 43 6 gam hỗn hợp chất rắn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 43,6 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 43,6 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Mg, Fe(NO3)2, FeCO3 trong bình kín, không có không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 10,08 lít hỗn hợp khí Y gồm CO2, NO2 và chất rắn Z gồm Fe2O3 và MgO. Nếu cho 43,6 gam X tác dụng với 560 ml HCl 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối có khối lượng là 55,08 gam và a gam khí T. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 0,87 mol NaOH. Giá trị của a gần nhất với: A. 5,3 B. 5,5 C. 4,3 D. 4,7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y, z là số mol Mg, Fe(NO3)2, FeCO3. mX = 24x + 180y + 116z = 43,6 nNO2 + nCO2 = 2y + z = 0,45 nO2 = 0,5y, bảo toàn electron: 2x + y + z = 0,5y.4 —> x = 0,075; y = 0,2; z = 0,05 nNaOH = 0,87 —> nNO3-(Y) = 0,87 – 0,56 = 0,31 Dung dịch Y chứa Mg2+ (0,075), Fe2+ (u), Fe3+ (v), NH4+ (p), NO3- (0,31) và Cl- (0,56) Bảo toàn Fe —> u + v = y + z Bảo toàn điện tích: 2u + 3v + p + 0,075.2 = 0,87 m muối = 56(u + v) + 18p + 0,075.24 + 0,31.62 + 0,56.35.5 = 55,08 —> u = 0,04; v = 0,21; p = 0,01 Do Y chứa NO3- nên T không chứa H2. Bảo toàn H —> nH2O = 0,26 Bảo toàn khối lượng —> a = 4,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP