Chia 30 gam hỗn hợp X gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 30 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và kim loại M thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch HCl dư được 5,936 lít khí và dung dịch sau phản ứng chứa 29,495 gam muối. Phần 2 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư được 6,12 gam hỗn hợp Y có thể tích 4,592 lít gồm hai khí không màu, trong đó có 1 khí hoá nâu ngoài không khí và dung dịch Z chứa 65,4 gam muối. Các thể tích đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kim loại M là A. Cu. B. Zn. C. Ag. D. Ca.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 15 gam. Phần 1: nH2 = 0,265 —> m kim loại trong muối = 29,495 – 0,265.2.35,5 = 10,68 < mX —> M không tan trong HCl. —> mMg + mFe = 10,68 gam và mM = 15 – 10,68 = 4,32 —> Phần 1 gồm Mg (0,13), Fe (0,135) và M (4,32 gam) Phần 2: M khí = 6,12/0,205 = 29,85 —> Khí gồm NO (0,19) và N2 (0,015) Đặt nNH4+ = x m muối = 15 + 62(0,19.3 + 0,015.10 + 8x) + 80x = 65,4 —> x = 0,01 Kim loại M nhường n electron, bảo toàn electron: 0,13.2 + 0,135.3 + 4,32n/M = 0,19.3 + 0,015.10 + 8.0,01 —> M = 32n —> n = 2 và M = 64: Cu

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP