Đốt cháy hoàn toàn 3 24 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ là đồng đẳng liên tiếp nhau chỉ thu được nước và 9,24 gam CO2. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 13,5. Chất có số nguyên tử cacbon ít hơn trong hỗn hợp X là A. HCHO B. CH4 C. C3H6 D. Cả A và B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 27 —> nX = 0,12 —> Số C = nCO2/nX = 1,75 —> Phải có chất ít hơn 1,75C Nếu X là hiđrocacbon —> X gồm CH4 (a) và C2H6 (b) nX = a + b = 0,12 mX = 16a + 30b = 3,24 nCO2 = a + 2b = 0,21 Hệ vô nghiệm, loại. Vậy X chứa cả O —> Chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP