Cho hỗn hợp X gồm tripanmitin triolein và...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho hỗn hợp X gồm tripanmitin, tri...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho hỗn hợp X gồm tripanmitin, triolein và tristearin. Đốt ch|y hoàn toàn 0,05 mol X, thu được 123,64 gam CO2 và 47,34 gam H2O. Nếu xà phòng hóa 65,67 gam X với dung dịch KOH dư, thu được m gam muối. Giá trị m là

A. 74,67 B. 71,37 C. 78,27 D. 67,77

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Với 0,05mol X ta có mX= mC + mH + mO= 2,81 x 12 + 5,26 + 0,05 x 6 x 16 = 43,78

Khi đó

m muối = mX + m KOH - m GLyxerol = 43,78 + 0,15 x 56 -0,05 x 92 =47,58

Vậy với m= 65,67g m muối= 71,37

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP