Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho lượng dư anilin phản ứng ho...

1
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch loãng chứa 0,05 mol H2SO4, lượng muối thu được bằng : A. 7,1 gam B. 14,2 gam C. 19,1 gam D. 28,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

2C6H5NH2 + H2SO4 → (C6H5NH3)2SO4

0,05 0,05

⇒ mmuối = 0,05 × 284 = 14,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP