Thuốc thử duy nhất nào dưới đây có...

Chương 2: Cacbohiđrat Thuốc thử duy nhất nào dưới đây có thể phân biệ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Thuốc thử duy nhất nào dưới đây có thể phân biệt bốn dung dịch mất nhãn chứa glucozơ, glixerin (glixerol), fomanđehit, etanol ? A. Cu(OH)2 trong kiềm nóng B. Dung dịch AgNO3/NH3 C. Na kim loại D. Nước brom

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

chọn A Glucozơ tạo dung dịch màu xanh đậm, sau ñó có kết tủa đỏ gạch Glixerol tạo dung dịch màu xanh đậm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP