Cho lượng hỗn hợp X gồm Na và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho lượng hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho lượng hỗn hợp X gồm Na và Ba vào 200ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc phản ứng thu được 0,448 lít H2 và m gam kết tủa.Giá trị của m là: A. 1,28 B. 0,64 C. 0,98 D. 1,96

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2H2O + 2e → 2OH + H2 → nOH = 2nH2 = 0,04 Tốn 0,02 mol OH để trung hòa axit. Phần còn lại tạo Cu(OH)2 → nCu(OH)2 = 0,01 mol = 0,98 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP