Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOC2H5...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm HCOOC2H5 và CH3COOCH3 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 9,4 gam hỗn hợp 2 ancol. Giá trị của m là A. 25,9. B. 14,8. C. 22,2. D. 18,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCOOC2H5 = nAg/2 = 0,1 Ancol gồm C2H5OH (0,1) và CH3OH mAncol = 9,4 —> nCH3OH = 0,15 —> X gồm HCOOC2H5 (0,1) và CH3COOCH3 (0,15) —> mX = 18,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP