Este X có công thức phân tử C2H4O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 8,2. B. 10,2. C. 12,3. D. 15,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là HCOOCH3 (0,15) HCOOCH3 + NaOH —> HCOONa + CH3OH 0,15…………………………..0,15 —> mHCOONa = 10,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP