Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A và B hơn kém nhau một nhóm CH2. Cho 6,6 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,4 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo chính xác của A và B là A. CH3COOC2H5 và HCOOC2H5. B. HCOOCH3 và CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5 và CH3COOCH3. D. CH3COOCH=CH2 và HCOOCH=CH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nNaOH = n muối = 0,1 —> MX = 66 —> X gồm C2H4O2 và C3H6O2 M muối = 74 —> HCOONa và CH3COONa —> Cấu tạo: HCOOCH3 và CH3COOCH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP