X là axit cacboxylic no hai chức Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là axit cacboxylic...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là axit cacboxylic no, hai chức. Y là ancol hai chức. Z là este thuần chức tạo bởi X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần dùng 11,424 lít O2 (đktc) thu được 9 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 13,8 gam hỗn hợp E với 120 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 9,72 B. 12,00 C. 9,00 D. 8,40

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,51 nH2O = 0,5 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,48 nH2O > nCO2 nên ancol no, mạch hở. Quy đổi E thành: CnH2n-2O4: 0,06 mol (Tính từ nNaOH = 0,12) CmH2m+2O2: a mol H2O: -b mol nCO2 = 0,06n + ma = 0,48 nH2O = 0,06(n – 1) + a(m + 1) – b = 0,5 nO = 0,06.4 + 2a – b = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,44 —> a = 0,12 và b = 0,04 —> nCO2 = 0,06n + 0,12m = 0,48 —> n + 2m = 8 Do n ≥ 2; m ≥ 2 —> n = 2, m = 3 hoặc n = 4, m = 2 Vậy muối là (COONa)2 (0,06 mol) hoặc C2H4(COONa)2 (0,06 mol) —> m(COONa)2 = 8,04 gam hoặc mC2H4(COONa)2 = 9,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP