Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi là 13; trong mỗi phân tử peptit có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng 35,23 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 54,63 gam hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 35,23 gam X cần dùng 1,5375 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử lớn là A. 37,8%. B. 34,2%. C. 36,6%. D. 35,4%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mX = 57a + 14b + 18c = 35,23 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,5375 m muối = 57a + 14b + 40a = 54,63 —> a = 0,53; b = 0,23; c = 0,1 Tổng O = 13 —> Tổng N = 11 Số CONH ≥ 4 —> Số N ≥ 5 —> X gồm pentapeptit (0,07) và hexapeptit (0,03) Pentapeptit = (Gly)5 + kCH2 Hexapeptit = (Gly)6 + gCH2 —> nCH2 = 0,07k + 0,03g = 0,23 —> 7k + 3g = 23 —> k = 2 và g = 3 là nghiệm duy nhất. Vậy X gồm (Gly)5 + 2CH2 (0,07 mol) và (Gly)6 + 3CH2 (0,03 mol) —> %Hexapeptit = 34,2%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP