Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch muối mononatri glutamat. (b) Thủy phân hoàn toàn peptit (C6H11O4N3) trong dung dịch NaOH dư, đun nóng. (c) Đun nóng phenyl axetat với dung dịch NaOH dư. (d) Cho phenol đến dư vào dung dịch Na2CO3. (e) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch phenyl amoni clorua, đun nóng. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) HOOC-C3H5(NH2)-COONa + HCl —> HOOC-C3H5(NH3Cl)-COOH + NaCl (b) (Gly)3 + 3NaOH —> 3GlyNa + H2O (c) CH3COOC6H5 + 2NaOH —> CH3COONa + C6H5ONa + H2O (d) C6H5OH + Na2CO3 —> C6H5ONa + NaHCO3 (e) NaOH + C6H5NH3Cl —> C6H5NH2 + H2O + NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP