Hỗn hợp T gồm este X và este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm este X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm este X và este Y (MX < MY) thuần chức mạch hở và mạch cacbon không phân nhánh. Thuỷ phân hoàn toàn m gam T cần vừa đủ 0,24 mol NaOH trong dung dịch thì thu được hỗn hợp A chỉ gồm 2 muối và 5,6 gam hỗn hợp B gồm 2 ancol no cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hết A trong oxi thu được 15,84 gam CO2 và 6,48 gam H2O. Đốt cháy hết B cần dùng 0,33 mol O2. Phần trăm khối lượng Y trong m gam T có giá trị gần nhất với: A. 26% B. 40% C. 60% D. 76%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu nO(B) = 0,24 —> nC(B) ≥ 0,24 —> mB = mC + mO + mH > 6,72 > 5,6: Vô lý. Vậy các nhóm OH nằm cả trong muối A. CnH2n+2O + 1,5nO2 —> nCO2 + (n + 1)H2O 5,6/(14n+18)…….0,33 —> n = 11/7 —> nB = 0,14 —> nOH trong muối = 0,24 – 0,14 = 0,1 Đốt A —> nCO2 = nH2O = 0,36 —> Muối gồm HO-R-COONa (0,1) và R’COONa (0,14) với số C tương ứng là r và r’. nA = nNaOH = 0,24 —> nNa2CO3 = 0,12 Bảo toàn C —> nC = 0,1r + 0,14r’ = nCO2 + nNa2CO3 = 0,48 —> 5r + 7r’ = 24 —> r = r’ = 2 là nghiệm duy nhất. —> A gồm CH3COONa (0,14) và HO-CH2-COONa (0,1). Vậy các este trong T gồm: CH3COO-CH2-COO-U (0,1 mol) và CH3COO-V (0,04 mol) Đặt u, v là số C của hai ancol tương ứng. nC(Ancol) = 0,1u + 0,04v = 0,33/1,5 —> 5u + 2v = 11 —> u = 1 và v = 3 là nghiệm duy nhất. Do MX < MY nên: X là CH3COO-C3H7 (0,04 mol) Y là CH3COO-CH2-COO-CH3 (0,1 mol) —> %Y = 76,39%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP