Amino axit X có công thức NH2C4H7 COOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Amino axit X có công...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Amino axit X có công thức NH2C4H7(COOH)2. Cho 0,03 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,15M và HCl 0,2M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng với V ml dung dịch NaOH 0,1M (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với: A.13,01. B.15,02. C.19,04. D.13,10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm: NH2C4H7(COO-)2: 0,03 mol SO42-: 0,03 mol Cl-: 0,04 mol Bảo toàn điện tích —> nNa+ = 0,16 —> nNaOH dư = 0,16.20% = 0,032 —> m rắn = 14,03

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP