Cho các phản ứng sau 1 Sục khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phản ứng sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phản ứng sau 1. Sục khí H2S vào dung dịch AgNO3 2. Cho một thanh đồng vào dung dịch FeCl3 3. Trộn hai khí H2 và O2 vào nhau, để dưới ánh mặt trời 4. Thực hiện cho formaldehit vào dung dịch thuốc thử Fehling ở nhiệt độ cao 5. Thổi khí H2 qua hỗn hợp Al2O3 và Al 6. Hòa phenol vào nước ấm, sau đó thả vài viên Na vào 7. Cô cạn dung dịch NaHCO3 và NH4HCO3 8. Sục khí H2S và SO2 vào dung dịch Br2 9. Cho SiO2 vào kiềm đặc nóng Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) H2S + AgNO3 —> Ag2S + HNO3 (2) Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2 (3) Không phản ứng (4) HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O —> (NH4)2CO3 + NH4NO3 + Ag (5) Không phản ứng (6) Na + C6H5OH —> C6H5ONa + H2 Na + H2O —> NaOH + H2 (7) NaHCO3 —> Na2CO3 + CO2 + H2O NH4HCO3 —> NH3 + CO2 + H2O (8) H2S + Br2 + H2O —> HBr + H2SO4 SO2 + Br2 + H2O —> HBr + H2SO4 (9) SiO2 + NaOH —> Na2SiO3 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP