Cho các dung dịch sau: NH4 2SO4 NH4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các dung dịch sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các dung dịch sau: (NH4)2SO4; (NH4)2CO3, NaOH và dung dịch NH3 loãng. Thuốc thử thích hợp để nhận biết các dung dịch trên là A. dung dịch H2SO4 B. dung dịch HCl loãng C. dung dịch MgCl2 D. dung dịch AlCl3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dùng dung dịch AlCl3: Nhỏ lần lượt tới dư các mẫu thử vào AlCl3: + Có kết tủa keo trắng: NH3 + Có kết tủa keo trắng sau tan: NaOH + Có kết tủa keo trắng và khí không màu: (NH4)2CO3 + Còn lại là (NH4)2SO4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP