Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Hỗn hợp X gồm pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức CxHyN5O6 và hợp chất B có công thức phân tử là C4H9NO2. Lấy 0,09 mol X tác dụng vừa đủ với 0,21 mol NaOH chỉ thu được sản phẩm là dung dịch gồm ancol etylic và a mol muối của glyxin, b mol muối của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam hỗn hợp X bằng lượng oxi vừa đủ thì thu được N2 và 96,975 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Giá trị a : b gần nhất với A. 0,50. B. 0,76. C. 1,30. D. 2,60 meomeo2k bình luận 08.03.2018 Bình luận(3)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A + 5NaOH → 5Muối + H2O B + NaOH → Muối + C2H5OH Đặt ẩn giải hệ tính được nA = 0,03 và nB = 0,06 Quy đổi 0,09 mol X thành: C2H3ON: 0,15 (Bảo toàn N: nN = 5nA) CH2: x H2O: 0,03 C4H9NO2: 0,06 Khi đốt X thì tỷ lệ mX/(mCO2 + mH2O) = 41,325/96,975 = 551/1293 —> (0,15.57 + 14x + 0,03.18 + 0,06.103) / [44(0,15.2 + x + 0,06.4) + 18(0,15.1,5 + x + 0,03 + 0,06.4,5)] = 551/1293 —> x = 0,09 Bảo toàn Na —> a + b = 0,21 Bảo toàn C —> 2a + 3b = 0,15.2 + x + 0,06.2 —> a = 0,12 & b = 0,09 —> nGly : nAla = 4 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP