Đốt cháy hoàn toàn 22 9 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 22,9 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở tạo bởi cùng một ancol với hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,1 mol CO2 và 15,3 gam H2O. Mặt khác, toàn bộ lượng X trên phản ứng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m có thể là: A. 20,4. B. 23,9. C. 18,4. D. 19,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 1,275 Bảo toàn O —> 2nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nX = 0,25 —> MX = 91,6 Dễ thấy nX = nCO2 – nH2O nên axit phải có 1 nối đôi C=C trong gốc TH1: X chứa C2H3-COO-CH3 và C3H5-COO-CH3 nNaOH = 0,3; nCH3OH = 0,25 Bảo toàn khối lượng —> m rắn = mX + mNaOH – mCH3OH = 26,9 TH2: X chứa HCOO-CH2-CH=CH2 và CH3COO-CH2-CH=CH2 nNaOH = 0,3; nC3H5OH = 0,25 Bảo toàn khối lượng —> m rắn = mX + mNaOH – mC3H5OH = 20,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP