Hai chất hữu cơ X và Y MX...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hai chất hữu cơ X và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hai chất hữu cơ X và Y (MX > MY) có cùng số nguyên tử C, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn X cũng như Y đều thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1 : 1. Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp T gồm X và Y với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 62,64 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp T là A. 34,8%. B. 36,8%. C. 65,2%. D. 63,2%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X, Y tráng gương —> Chứa nhóm -CHO Đốt cháy X hoặc Y đều thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1 : 1 —> X, Y no, đơn chức X, Y cùng C và MX > MY —> X là HCOOH (x mol) và Y là HCHO (y mol) nT = x + y = 0,2 nAg = 2x + 4y = 0,58 —> x = 0,11 và y = 0,09 —> %X = 65,21%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP