Cho 8 88 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,88 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,88 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chứa hai muối và 26,88 gam rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch HCl loãng dư, thấy thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Fe có trong 8,88 gam rắn X là A. 5,04 gam. B. 6,72 gam. C. 5,60 gam. D. 7,84 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu(NO3)2 = x và nAgNO3 = 2x Z chứa nFe = nH2 = 0,08 —> mZ = 64a + 108.2x + 0,08.56 = 26,88 —> x = 0,08 Đặt a, b là số mol Al, Fe ban đầu —> 27a + 56b = 8,88 Bảo toàn electron: 3a + 2(b – 0,08) = 2x + 2x —> a = 0,08 và b = 0,12 —> mFe = 56b = 6,72 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP