Cho 5 76 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,76 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,76 gam hỗn hợp A gồm FeS2, CuS và Fe(NO3)2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc, nóng. Sau phản ứng thấy thoát ra 5,376 lít khí (đktc) B gồm NO2, SO2 và dung dịch C. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào C thu được 8,85 gam kết tủa D. Lọc tách kết tủa rồi nung tới khối lượng không đổi thu được 7,86 gam chất rắn E. Trong E oxi chiếm 27,481% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong A có giá trị gần nhất với A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Fe(OH)3, Cu(OH)2, BaSO4 trong D mD = 107a + 98b + 233c = 8,85 mE = 160a/2 + 80b + 233c = 7,86 nO(E) = 3a/2 + b + 4c = 7,86.27,418%/16 —> a = 0,03 & b = 0,01 & c = 0,02 Vậy A chứa FeS2 (x), CuS (0,01) và Fe(NO3)2 (y) —> mA = 120x + 96.0,01 + 180y = 5,76 Bảo toàn Fe: x + y = 0,03 —> x = 0,01 & y = 0,02 —> %Fe(NO3)2 = 62,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP