Hỗn hợp E chứa chất X C4H16O6N4 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa chất X C4H16O6N4 và chất Y C3H12O3N2. Đun nóng 17,04 gam hỗn hợp E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm 2 amin đều bậc 1 và 15,83 gam hỗn hợp rắn gồm các hợp chất vô cơ. Trộn 0,11 mol amin Z đơn chức vào hỗn hợp F thu được hỗn hợp T có tỉ khối so với H2 bằng 20,054. Công thức của Z là? A. C4H11N. B. C3H9N. C. CH5N D. C2H7N

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X, Y đều là muối amoni của hai amin bậc 1 và các chất vô cơ nên: X là CH3-NH3-CO3-NH3-C2H4-NH3NO3 (x mol) Y là (CH3NH3)2CO3 (y mol) mE = 216x + 124y = 17,04 Chất rắn thu được gồm Na2CO3 (x + y), NaNO3 (x) và NaOH dư (0,3 – 3x – 2y) —> 106(x + y) + 85x + 40(0,3 – 3x – 2y) = 15,83 —> x = 0,01 và y = 0,12 T gồm CH3NH2 (x + 2y = 0,25), C2H4(NH2)2 (0,01) và Z (0,11) —> mT = 0,25.31 + 0,01.60 + 0,11Z = 20,054.2(0,25 + 0,01 + 0,11) —> Z = 59: C3H7NH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP