Đốt cháy hoàn toàn 45 1 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 45,1 gam hỗn hợp X gồm CH3CH(NH2)COOH và CH3COONH3CH3 thu được CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 109,9 gam. Thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 39,47% và 60,53% B. 35,52% và 64,48% C. 59,20% và 40,80% D. 49,33% và 50,67%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm C3H7NO2 (x mol) và C3H9NO2 (y mol) mX = 89x + 91y = 45,1 nO2 = 3,75x + 4,25y = (109,9 – 45,1)/32 —> x = 0,2 và y = 0,3 —> C3H7NO2 (39,47%) và C3H9NO2 (60,53%)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP