Đem 46 4 gam FexOy tác dụng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đem 46,4 gam FexOy t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đem 46,4 gam FexOy tác dụng với H2 đun nóng thu được chất rắn B gồm Fe và FexOy dư. Đem chất rắn B tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch C có chứa 145,2 gam muối Fe(NO3)3 và a mol NO thoát ra. Tất cả các phản ứng xảy ra hoàn toàn. a) Xác định công thức của FexOy. b) Biết a = 0,52, tính khối lượng từng chất trong B.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe(NO3)3 = 0,6 —> nFe = 0,6 —> nO = (46,4 – mFe)/16 = 0,8 —> x ; y = nFe : nO = 3 : 4 —> Oxit là Fe3O4. B gồm Fe (u mol) và Fe3O4 (v mol) Bảo toàn Fe —> u + 3v = 0,6 Bảo toàn electron: 3u + v = 0,52.3 —> u = 0,51 và v = 0,03 —> mFe = 28,56 gam và mFe3O4 = 6,96 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP